09128449929

تلفن سفارشات

 لباس ایزوله

لباس ایزوله

لباس و کلاه ایزوله تنفسی کلاه ایزوله تنفسی یک وسیله برای حفاظت  افراد در شرایط و محیطهای آلوده میکروبی و ویروسی ودفاع بیولوژیک  طراحی و ساخته شده است. که در طراحی این کلاه توسط فناوران شرکت بنیان مرصوص دامون درصد…